Kestävä kehitys

Ohjattu kehitys tyydyttämään nykyisen yhteiskunnan tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia.

Kestävä kehitys tarkoittaa ohjattua kehitystä, joka tyydyttää nykyisen väestön tarpeet vaarantamatta seuraavien sukupolvien mahdollisuuksia tarpeidensa tyydyttämiseen. Kestävällä kehityksellä on kolme osa-aluetta: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. Saint-Gobain Finland Oy on rakentanut vahvan perustan näiden osa-alueiden hallinnalle. 

Saint-Gobain Finland Oy:n toimintapolitiikka, arvot ja Saint-Gobain-konsernin yleiset toiminta- ja käyttäytymisperiaatteet muodostavat perustan kestävän kehityksen ohjaamiselle. Toimintajärjestelmä luo pohjan kestävälle toiminnalle määrittelemällä "tapamme toimia". Järjestelmä sisältää kolme osa-aluetta, jotka ovat ympäristöasioiden ja laadun hallinta sekä työturvallisuudesta huolehtiminen. Toimintajärjestelmän tavoitteena on kehittää jatkuvasti toimintaa.

 

Saint-Gobain Finland Oy:n Toimintapolitiikka

Keskeisenä periaatteenamme on auttaa rakentamaan erinomaisia elinympäristöjä ja parantamaan jokapäiväistä elämää. Tavoitteenamme on olla rakentamisen halutuin yhteistyökumppani. Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeisiin ja lain asettamiin vaatimuksiin. Toiminnassamme huomioimme turvallisuus-, terveys-, laatu- sekä ympäristöasiat. Noudatamme kaikessa jatkuvan parantamisen ja tuotteiden korkean laadun periaatteita.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi:

 • Teemme yhteistyöstä Saint-Gobainin kanssa luotettavaa, vaivatonta ja nopeaa.

 • Tunnistamme asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja luomme niihin lisäarvoa tuottavat, vastuulliset ratkaisut yhdessä alan toimijoiden kanssa.

 • Teemme ammattiylpeydellä töitä yhdessä. Huolehdimme osaamisestamme sekä omasta ja toistemme hyvinvoinnista.

 • Kehitämme ja markkinoimme korkealaatuisia, kestäviä tuotteita ja ratkaisuja tavoitteenamme ympäristövaikutusten minimointi ja energiatehokkuuden parantaminen.

 • Kehitämme jatkuvasti tuotantolaitoksiamme, prosessejamme ja teknisiä valmiuksiamme taataksemme tuotteiden parhaan mahdollisen laadun asiakkaille vähemmän ympäristöä kuormittaen ja vastuullisesti luonnonvaroja käyttäen.

 • Saint-Gobain Finland on sitoutunut hiilineutraaliuteen eli neutraloimaan tai kompensoimaan eri menetelmin toiminnastamme syntyvät hiilidioksidipäästöt kokonaisuudessaan vuonna 2035. Tämä edellyttää hiilipäästöjen huomiointia ja päästövähennyspotentiaalin tarkastelua kaikessa toiminnassamme ja päätöksenteossa.

 • Koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme työskentelemään vastuullisella ja turvallisella tavalla sekä tunnistamaan työnsä laatu-, terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaikutukset.

 • Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia, luvanvaraisia määräyksiä sekä parhaita käytäntöjä.

 • Asetamme mitattavia tavoitteita ja päämääriä, joita seuraamme katselmoinneissa jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

 • Ylläpidämme vastuullista ja avointa tiedonvälitystä omalle henkilökunnallemme ja sidosryhmillemme.

 

Tätä työtä teemme noudattaen Saint-Gobainin käyttäytymisen ja toiminnan periaatteita:

 • Ammatillinen sitoutuminen

 • Muiden kunnioittaminen

 • Rehellisyys

 • Lojaalisuus

 • Solidaarisuus

 • Lakien kunnioittaminen

 • Ympäristöstä huolehtiminen

 • Työntekijöiden terveys ja turvallisuus

 • Työntekijöiden oikeudet

Taloudellinen kestävyys

 

Kestävä talous luo perustan Saint-Gobain Finland Oy:n vastuulliselle liiketoiminnalle. Hyvin johdettu talous luo mahdollisuudet investoida laitteisiin ja kehitysprojekteihin, jotka parantavat tuotantoprosessia ja tuotteiden sekä palveluiden laatua. Tällä on myös positiivinen vaikutus ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien hallinnan kehittämiseen. Myös sidosryhmät hyötyvät kilpailukykyisestä ja kannattavasta yritystoiminnasta.

 

Ekologinen kestävyys

Saint-Gobain Finland luo ja muovaa ratkaisuillaan toimintaympäristöjä joka päivä. Olemme osa yhteistä ympäristöämme, johon suhtaudumme ehdottoman vastuullisesti. Perusraaka-aineemme kipsi on kierrätettävä luonnonmateriaali. Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme ympäristöä ja kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen. Ympäristöpolitiikkamme on seuraava:

"Tavoitteenamme on rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pyrimme siihen ennaltaehkäisevillä toimilla ja parantamalla jatkuvasti kaikkea toimintaamme. Vastuulliset työntekijämme tekevät jatkuvasti yhteistyötä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa ympäristöystävällisen, kierrätystä edistävän toimintatavan kehittämiseksi. Toimintamme on ympäristöjärjestelmä ISO 14001:n mukaista, ja käytämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Noudatamme voimassa olevia lakeja ja määräyksiä ja otamme huomioon ympäristöä koskevat perustelut aina kun ne perustuvat tosiasioihin." Laatujärjestelmä laajennettiin kattamaan toiminnan vaikutukset ympäristöön ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:n mukainen toiminta käynnistyi vuoden 1998 alussa. 

Ympäristö ei ole meille merkityksetön asia, se on asenne.

Sosiaalinen kestävyys

Saint-Gobain Finland Oy on tietoinen vastuustaan sidosryhmiään kohtaan. Yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa arvostetaan.  Saint-Gobain Finland Oy on sitoutunut rakentamaan avointa vuoropuhelua toimipisteiden lähellä toimivien organisaatioiden ja lähialueen asukkaiden kanssa.

Turvallisen ja terveellisen työympäristön jatkuva kehittäminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa toimintaa. Turvallisuusjohtaminen perustuu Saint-Gobain -konsernin työturvallisuusohjelmaan "From audit to safety management" eli auditoinneista turvallisuusjohtamiseen. Työturvallisuusjohtamisen tavoitteena on saavuttaa nolla-tapaturmataso tapaturmia ennaltaehkäisemällä.  

Tuotteiden ja palveluiden laadun on vastattava asiakkaiden tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä tukee toiminnan laadun jatkuvaa kehittämistä ja auttaa varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyden. Tuoteturvallisuuteen ja vastuulliseen markkinointiviestintään kiinnitetään huomiota.

Kipsin kierrätys

Uusia Gyproc-levyjä valmistettaessa voidaan seokseen lisätä myös kierrätyskipsiä. Puhtaan kierrätyskipsijakeen lisääminen ei heikennä valmistettavan levyn ominaisuuksia, mutta kierrätyskipsin käyttäminen valmistuksen yhteydessä säästää luonnonvaroja sekä edistää kokonaishallintaa tuotteen elinkaariajattelussa.

Puhtaan kierrätyskipsijakeen keräystoiminta on kehittynyt vuosien saatossa hyvien yhteistyökumppaneiden avulla sekä tiiviillä yhteistyöllä talotehtaiden ja asiakkaiden kanssa.

 

Tutustu tarkemmin kipsin kierrätykseen

Toimintaan liittyvät sertifikaatit

Osoituksena siitä, että täytämme ympäristöön, laatuun sekä turvallisuuteen määritetyt velvoitteet, Gyprocille on myönnetty ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 ympäristösertifikaatit.

Ulkopuolisena sertifiointilaitoksenamme toimii Eurofins.

Saint-Gobain Finland Oy:n Toimintapolitiikka

Saint-Gobain Finland Oy:n Toimintapolitiikan voit lukea tästä.