Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Paloturvallisuus rakennuksissa

Pien-, pari- ja rivitalojen paloturvallisuus

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellisen paloturvallisuus on huomioitava uudis- ja korjausrakentamisessa jo suunnitteluvaiheessa. Paloteknisellä suunnittelulla tai paloturvallisuussuunnittelulla tarkoitetaan rakennusten rakenteellisen paloturvallisuuden suunnittelua. Palotekninen suunnittelu voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan: toiminnalliseen suunnitteluun ja ns. taulukkomitoitukseen. Kaikki palotekninen suunnittelu perustuu kuitenkin Suomen Rakentamismääräyskokoelman E-sarjan mukaisten olennaisten vaatimusten täyttämiseen.   

Lisää tietoa pientalojen palomääräyksistä esimerkkeineen löytyy mm. Oulun rakennusvalvonnan sivuilta Palokortista, johon on koottu Oulun rakennusvalvonnan, pientalotehtaiden sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yhteisiä tulkintoja pientalon palomääräyksistä, mm. poistumisteitä ja paloteknisiä suojauksia koskien.

Lisäksi pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat yhtenäistäneet tulkintojaan Suomen rakentamismääräyksistä ja koonneet ohjeita internetsivustolleen.

Gyproc ja palonkestävyys

Kipsilevyrakentein voidaan saavuttaa lähes kaikki palovaatimukset. Kipsikartonkilevy pystyy estämään paloa tunkeutumasta rakenteen läpi ja estämään levyn takana olevien aineiden voimakkaan kuumenemisen.

Rakenteen palonkestävyyttä voidaan kasvattaa kipsilevyillä. Palonkestävyyteen vaikuttaa se, kuinka monta levyä rakenteessa on käytetty ja kummalle puolelle seinää levyt on asennettu. Lopullinen paloluokka määräytyy sen mukaan, miten kyseinen rakenne käyttäytyy polttokokeessa ja mitä täydennyksiä siihen on tehty. Lisäksi rakenteen on oltava sellainen, ettei palo voi päästä leviämään rakenteen yli, ali tai sivulta. Rakenteeseen välittömästi liittyvät muut rakenteet on myös tarkistettava ja täydennettävä tarvittaessa.

Gyproc-rakenteiden palohyväksynnät

Kipsilevyrakenteisiin kohdistuu erityyppisiä Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaisia vaatimuksia, joiden osalta erillisten tuotteiden ja koko rakenteen toiminnallisuus tulee olla varmennettu.

CE-merkissä ilmoitetaan joitain tuotteen ominaisuuksia. CE-merkki kuitenkin vain todentaa sen, että tuote täyttää kyseisen tuotestandardin minimivaatimukset vain esitettyjen tuoteominaisuuksien osalta. CE-merkkiin liittyvässä laadunvalvonnassa seurataan vain näitä tuotteen CE-merkinnän mukaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi palonkestävyyden osalta rakenteiden ominaisuudet tulee varmentaa erikseen, koska palonkestävyys on rakenteen ominaisuus, eikä yksittäisen tuotteen (kipsilevystandardi EN-520: "Resistance to fire is a charasteristic dependent on an assembled system and not of the product in isolation").

Kipsilevystandardi tai kipsilevyn CE-merkki ei siten kuvaa tuotteen soveltuvuutta paloluokiteltuihin rakenteisiin (EI/REI -luokat). Kipsilevyrakenteiden ominaisuudet voidaan suurelta osin määrittää vain eri standardien mukaisin testein. Erilaisten ominaisuuksien toteutumista seurataan myös jatkuvalla laadunvalvonnalla. 

 

VTT:n sertifikaatti ja lausunto, palonkestävyys

Osastoivat Gyproc seinät, välipohjat ja yläpohjat sekä Gyproc suojaverhoukset

Sertifikaatin No: VTT-C-12394-18,  Päivitetty: 27.6.2018.

Tässä sertifikaatissa esitetyt Gyproc seinät ovat kantavia tai ei kantavia. Osa seinistä soveltuu käytettäväksi sisätiloissa osastoivina väliseininä ja osa seinistä on osastoivia ulkoseiniä. Seinärakenteesta riippuen, ei kantavien seinien palonkestävyys vaihtelee välillä EI 15 - EI 120 ja kantavien seinien välillä R 30/REI 30 - R 90/REI 90

Väli- ja yläpohjat ovat kantavia. Ne soveltuvat käytettäväksi rakennusten osastoivina väli- ja yläpohjina. Rakenteesta riippuen palonkestävyys vaihtelee välillä REI 30–REI 60.

Kipsikartonkilevyt on luokitetu palamattomaksi rakennusmateriaaliksi

Kipsilevy on valettu kahden kartonkikerroksen väliin, jotka antavat levylle lujuutta ja jäykkyyttä. Kipsiydin estää kartonkia myötävaikuttamasta tulen leviämiseen palossa. Kartonki ei siis levitä paloa katto- tai seinäpintoja pitkin. Tästä johtuen kipsikartonkilevyjen rakennustarvikeluokka on A2-s1, d0, eli se on luokiteltu palamattomaksi rakennusmateriaaliksi.

Kipsikiteisiin sitoutunut vesi tekee Gyproc-kipsilevystä paloa kestävän

Kipsilevyn erinomaiset palo-ominaisuudet perustuvat siihen, että sen ytimestä n. 20 % on kemiallisesti sitoutunutta vettä. Vesi höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei lämpötila kipsilevyn toisella puolella pääse nousemaan yli + 100 °C ennenkuin kidevedellinen vesi on kokonana haihtunut kipsilevyn ytimestä. 

Ytimen kipsikiteet ovat kalsiumsulfaattia, ja niissä oleva vesi höyrystyy hitaasti sitä mukaa, kun energiaa vapautuu palosta ja tunkeutuu levyyn. Tätä prosessia kutsutaan kalsinoinniksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei lämpötila kipsilevyn toisella puolella pääse nousemaan yli + 100 °C ennen kuin kideisiin sitoutunut vesi on kokonaan haihtunut kipsilevyn ytimestä. Kidevesi antaa siis kipsilevylle erinomaiset paloa estävät ominaisuudet.