Yhteys
 
Yhteystiedot
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc

Päävalikko

Olet täällä

Akustiikka ja äänieristys

Tilan akustiikalla ja ääniympäristöllä on suuri vaikutus siihen, miten miellyttävänä koemme tilan ja ilmapiirin. Toimistossa rauhallinen ääniympäristö on tarpeen, jotta työnteko onnistuu ja toisaalta luokkahuoneissa opiskelijoiden tulee kuulla selkeästi opettajan ohjeet. Hyvän akustiikan tunnistaa miellyttävästä äänitasosta, olennainen ääni ymmärretään selkeästi ja haittamelu absorpoituu eikä häiritse.

Akustiikka- ja jälkikaiunta-aikavaatimukset vaihtelevat tilojen tarkoituksen ja käytön mukaan. Esimerkiksi luokkahuoneilla, konserttisaleilla ja asunnoilla on hyvin erilaiset akustiikkavaatimukset.

Mitä akustiikalla tarkoitetaan?

Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiuntaaikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa sanotaan yksiselitteisesti hyväksi tai huonoksi määrittelemättä asiaa tarkemmin. Akustiikalla kuitenkin tarkoitetaan kaikkia äänen ominaisuuksia jossakin tilassa. Akustiikka on tärkeä laatumittari rakennetulle sisäympäristölle.

Ympäristömme akustiset olosuhteet ovat osittain lakisääteisiä. Rakennuksiin liittyvät akustiset kysymykset on säädetty Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa, erityisesti osassa C1 ja osittain osassa D2. Akustinen standardi SFS 5907 luokittelee rakennukset akustisiin luokkiin A, B, C ja D tilojen akustisen olosuhteiden perusteella.

Milloin huoneen akustiikka on hyvä?

Ihmiset ovat alkaneet panostaa akustiikkaan yhä kasvavassa määrin. Näin ollen akustiikasta on tullut tärkeä laatumittari rakennetulle sisäympäristölle. Akustiikan sopivuus on kuitenkin riippuvainen tilan käyttötarkoituksesta ja hyvää huoneakustiikkaa on mahdoton määritellä yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi avotoimistotiloilla ja opetustiloilla on akustiikan suhteen täysin erilaiset päämäärät. Huoneakustisesti tilat voidaan karkeasti jakaa musiikkihuoneisiin, puheelle tarkoitettuihin tiloihin, yleistä meluntorjuntaa vaativiin huoneisiin ja studio-/kuunteluhuoneisiin.

Yleisesti ymmärretään, että huoneen jälkikaiunta-aika määrittelee, miten hyvä on huoneen akustiikka. Monissa tapauksissa suositellaan käytettävän muita arvoja, kuten puheenymmärrettävyyttä, josta käytetään nimeä Rasti. Puheenymmärrettävyys selittää, miten selvästi informaatio voidaan kuulla/tunnistaa lähettäjältä vastaanottajalle. 

Optimaalisessa puhetilaääniympäristössä jälkikaiunta-aika on kohdallaan ja melutaso on alhainen. Nämä johtavat hyvään puheen erotettavuuteen. Tilan muoto ja vaimennusmateriaalin sijoittelu vaikuttavat myös äänen aistimiseen. Hyvänä perussääntönä on saada ylimääräinen melu poistettua tilasta. On kuitenkin huomioitava, että hyvin vaimennettu tila ei ole välttämättä hyvä akustiikaltaan.  Mikäli tilaa vaimennetaan liikaa, syö liika vaimennus esimerkiksi puhe-energiaa, jolloin äänitasosta tulee  niin pieni, että se alkaa olla ongelma.  Akustiikkaratkaisut tulee siis aina suunnitella tilaan ja sen kokoon sopivaksi.

 Akustiikkaa voidaan määritellä mm. 

  • puheen ymmärrettävyydellä
  • ilmaääneneristysominaisuuksilla
  • jälkikaiunta-ajalla tai 
  • taustamelutasolla.


Äänieristys

Ääneneristyksellä tarkoitetaan äänen siirtymisen estämistä, joka ei kuitenkaan pääasiallisesti perustu äänen absorptioon. Ääneneristys jaetaan ilmaäänen- ja askelääneneristävyyteen. 

Ilmaääneneristävyyttä tarvitaan kahden tilan välillä yksityisyyden ja meluttomuuden takaamiseksi. Seinien ja välipohjien ilmaääneneristävyydessä otetaan huomioon se, että rakenteet vähentävät niihin kohdistuvaa äänenpainetta. Mitä enemmän rakenteet vähentävät äänenpainetta, sitä enemmän ne eristävät ääntä.

Askelääneneristävyyden avulla pyritään välttämään esimerkiksi liikkumisesta, kuten kävelemisestä aiheutuvaa häiriötä. Askelääneneristävyys seinissä ja välipohjissa riippuu siis siitä, kuinka hyvin ne vähentävät rakenteissa kulkeutuvaa ääntä. Askeläänitaso mitataan aina viereisestä tilasta. Mitä alempi äänitaso on, sitä parempi on askelääneneristävyys.

Gyprocin kevytrakennejärjestelmillä voidaan kipsilevyrakentein saavuttaa lähes kaikki rakennusten ääneneristysvaatimukset. Gyproc Käsikirjan ja väliseinälaskurin avulla suunnittelijat ja urakoitsijat voivat varmistua siitä, että esitetyt ääneneristävyydet toteutuvat valmiissa rakenteessa. ​Seinärakenteen lisäksi myös tiivistystyön laatu ja muut äänen siirtymisreitit vaikuttavat aina lopputulokseen. 

Akustiikan käsitteitä

Ääni, taajuus, taustamelu, äänen heijastus (kaikuminen) ja äänenvaimennus. Mitä ne tarkoittavat? 

Ääneneristäminen korjausrakentamisessa

Korjausrakentamisessa korostuvat energiatehokkaat, hyvin ääntä eristävät sekä paloturvalliset ratkaisut. Rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä on otettava huomioon moni asia, ja ääneneristyksen parantaminen nousee usein tärkeäksi. Vanhoja rakennuksia korjatessa olemassa olevien rakenteiden kantavuus luo myös tiettyjä rajoitteita, jotka on Gyproc-kevytrakennetekniikalla helppo ratkaista.