Paloturvallisuus

Paloturvallisuuden käsitteistöä

Paloturvalliseen rakentamiseen liittyy useita erilaisia käsitteitä. Niiden hallinta on tärkeää oikeanlaiseen ja turvalliseen lopputulokseen pääsemiseksi.  

Suojaverhous suojaa rakennetta

Suojaverhouksen tehtävänä on suojata sen takana oleva rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta määrätyn ajan. Suojaverhouksen tai syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta suojaavan muun rakenteen liitokset ja kiinnitykset sekä läpiviennit ja muut asennukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palolta suojaava vaikutus ei niiden johdosta heikkene. Lattia voidaan verhota siltä edellytetyn pintaluokan mukaan.

Vaadittu suojaverhous voidaan korvata rakenteella, joka vastaajan ajan suojaa rakenteita syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta. Esimerkiksi vaadittu suojaverhous K2 30, A2-s1, d0 voidaan korvata EI30 -rakenteella A2-s1, d0 -luokan tarvikkeista tai EI30 -rakenteelta, josta suojattavaa rakennetta vasten oleva rakennekerros täyttää K2 10, A2-s1, d0 tai EI 15, A2-s1, d0 -vaatimuksen. 

 

Palosuojaus pidentää palonkestävyysaikaa

Palosuojaus on kantavan tai osastoivan rakennusosan pintaan kiinnitetty verhous tai pinnoite, jonka avulla lisätään palonkestävyysaikaa. Mikäli rakenne on palamaton, on suojauskin tehtävä palamattomista tarvikkeista. Palosuojaus voidaan tehdä myös palavista tarvikkeista, kuten puulla rakenteen paksuntaminen, vaaditun palonkestävyyden saavuttamiseksi. Tyypillisesti palosuojauksella nostetaan teräsrakenteiden palonkestävyysaikaa.

 

Myös paloeristys pidentää palonkestävyysaikaa

 

Paloeristys on palamaton eristävä kerros, jonka avulla lisätään rakenteen palonkestävyysaikaa. Tyypillisesti ilmanvaihtokanavien ja laitteiden palonkestävyysaikaa pidennetään paloeristyksellä palamattomasta tarvikkeesta. Teräsrakenteet paloeristetään kuumenemisen hidastamiseksi ja lämpötilan nousun rajoittamiseksi. Näin saadaan rajoitettua rakenteiden lujuuden heikkenemistä palotilanteessa. Puurakenteet paloeristetään puumateriaalin syttymisen hidastamiseksi tai estämiseksi.
Paloeristys on kätevä toteuttaa esimerkiksi ISOVERin teknisillä eristeillä - tutustu paloeristevalikoimaan

Rakennus jaetaan palo-osastoihin

Rakennusmääräysten mukaan rakennus tulee jakaa palo-osastoihin. Esimerkiksi kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Osastoinnin tarkoituksena on estää palon ja haitallisten savukaasujen leviäminen palo-osastosta toiseen sekä turvata henkilöturvallisuus ja rakennuksesta poistuminen, rajoittaa omaisuusvahinkoja, suojata naapuria sekä helpottaa pelastus- ja sammutustoimia.

Määräykset esittävät kolme eri osastointilajia: kerrososastointi, käyttötapaosastointi sekä pinta-alaosastointi:

 

  • Kerrososastoinnilla eristetään kellari, kerrokset ja ullakko toisistaan.

  • Käyttötapaosastoinnilla tilat osastoidaan käyttötavan ja palokuorman määrän perusteella.

  • Pinta-alaosastointi tehdään 1) rakennukselle, 2) kerroksille ja 3) tilojen käyttötavan mukaisesti.

  • Myös erityistilat osastoidaan (kuten esim. muuntamot, maalaamot, maalivarastot)


Kaikki määräykset pohjautuvat rakentamismääräyskokoelman osaan E1. Pientaloissa eri käyttötarkoitukseltaan erilaiset tilat, kuten kattilahuone, autotalli, isot varastot ja kellarit palo-osastoidaan. Osastointivaatimukset EI30 ja EI15 täyttävät Gyproc-rakenteet löytyvät Gyproc-rakennekirjastosta ja Gyproc-palohyväksynnöistä.