Päivitetty 21.10.2011
Palosivusto

Tulipalon vaiheet ja edellytykset

Tulipalon vaiheet

 1. Syttymis- ja kasvuvaihe
 2. Täysin kehittynyt palo
 3. Sammumis- ja jäähtymisvaihe

Palon edellytykset:

Palo edellyttää neljää samanaikaista tekijää:

 1. Polttoainetta (palavaa ainetta)
 2. Ilmaa (happea)
 3. Lämpöä (syttymislämpötila)
 4. Häiriintymätöntä ketjureaktiota

Polttoaine

Palavat aineet ovat aineita, jotka hapen kanssa reagoidessaan vapauttavat enemmän energiaa kuin mitä kemiallinen reaktio itsessään käyttää. Palavuus jaotellaan syttymisherkkyyden mukaan:

 • Palamattomat aineet (esim. betoni, kevytbetoni, tilli ja kipsi)
 • Vaikeasti syttyvät aineet, jotka paikallisesti kuumennettuina tosin voivat syttyä ja palaa, mutta jotka eivät itsenäisesti jatka palamista lämmönlähteen poistamisen jälkeen (esim. eräät muovit ja eristeaineet)
 • Helposti syttyvät aineet, jotka riittävän hienojakoisina voidaan sytyttää tulitikulla ja jotka jatkavat palamista ilmassa (esim. paperi, puu ja useimmat tekstiilit)
 • Itsesyttyvät aineet, jotka voivat syttyä ilman ulkoista lämmönlähdettä (esim. vernissainen trasseli)

Ilma

Palamiseen tarvittava happi tulee useimmiten ilmasta. Palon voimakkuus on riippuvainen hapen saatavuudesta. Happipitoisuuden alentaminen voi sammuttaa tai hillitä paloa.

Lämpö

Palavan aineen lämpötilan noustessa aineelle ominaiseen syttymislämpötilaan alkaa nopea palamisreaktio. Syttymiseen tarvittava lämpö voidaan saada avotulesta (esim. tulitikku), kuumennetusta kappaleesta (esim. hitsauskipinä), optisista ilmiöistä (esim. valokaari tai oikosulku) tai kitkasta (esim. kuumentuva laakeri). Syntyvään palolämpötilaan vaikuttavat monet tekijät kuten palavien aineiden lämpöarvo (MJ/kg), palamisnopeus, hapensaanti ja syntyvien palamiskaasujen määrä.