Päivitetty 21.10.2011

Avoin autosuoja

Avoimena pidetään autosuojaa, jonka kussakin kerroksessa seinistä on vähintään 30 % ulkoilmaan avointa ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % lattia-alasta. Aukot sijoitetaan siten, että ilma pääsee vaihtumaan koko suojassa; näin seinien aukot riittävät myös savunpoistoon.

Avoimen autosuojaosaston pinta-ala voi olla 50 % "Autosuojan osastojen enimmäispinta-ala" -taulukossa esitettyjä pinta-aloja suurempi. Erityistä huomiota kiinnitetään palon leviämisen estämiseen ja  sammutusmahdollisuuksien turvaamiseen.

Erillisessä, enintään viisikerroksisessa P1-luokan avoimessa  autosuojarakennuksessa voidaan taulukossa 1 olevia enimmäisaloja käyttää kerrosten pinta-aloina, vaikka eri kerrosten väliset ajotiet yhtyvät. Tämä edellyttää kuitenkin, että välipohjien palonkestävyysluokka on REI 60 ja erityistä huomiota kiinnitetään palon leviämisen estämiseen ja sammutusmahdollisuuksien turvaamiseen.