Päivitetty 28.10.2011
Tyyppihyväksyntä

Hyväksyntämenetelmät

Rakentamiseen käytettävä tuote, rakennustarvike ja rakennusosa todetaan rakentamisesta annettujen määräysten mukaisesti joko:

  • CE-merkinnällä (katso esimerkki CE-merkinnöistä Gyproc-tuotteille)
  • ympäristöministeriön tyyppihyväksynnällä SFS (katso esimerkki rungonjäykistyksen tyyppihyväksynnästä)
  • ratkaisun ohjeenmukaisuuden perusteella
  • varmennetulla käyttöselosteella
  • rakennusvalvontaviranomaisen hyväksynnällä

Rakennustuotedirektiivin 89/196/ETY tarkoituksena on kaupan teknisten esteiden poistaminen Euroopan talousalueella. Direktiivin vaikutuksesta siirrytään käyttämään yhteiseurooppalaisia paloluokitusjärjestelmiä. Rakennusosien palonkestävyyttä koskeva luokitusjärjestelmä perustuu EN-standardien mukaisiin koemenetelmiin ja luokitusstandardeihin. Nämä korvaavat tai tulevat korvaamaan aiemmin käytössä olleet standardit. Siirtyminen eurooppalaisiin standardeihin on tuotekohtainen ja aikatauluun vaikuttavat mm. yhdenmukaistettujen eurooppalaisten teknisten eritelmien valmistuminen ja tuotteiden CE-merkintä. Varsinaisten koestandardien lisäksi om valmisteilla koetulosten laajennettuun käyttöön tarkoitettuja standardeja (EXAP-standardit), joiden säännöt perustuvat joko kansainvälisesti hyväksyttyihin sääntöihin, laskentamenetelmiin tai yhteisesti hyväksyttyyn asiantuntijamielipiteeseen (CEN / TC127). Uusien standardien vaikutukset eri tuoteryhmissä vaihtelevat kuin myös koetuloksien laajentaminen EXAP-standardien mukaan.

Paloluokkavaatimusten mukaiset kantavat ja osastoivat rakenteet tulee suunnitella siten, että ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi on riittävästi aikaa ja toisaalta palon leviämisen estäminen ja sen sammuttaminen on mahdollista. Rakennusten kantaville ja osastoiville rakenteille voidaan asettaa vaatimuksia kantavuuden (R), eristävyyden (I) ja tiiviyden (E) suhteen. Rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan vaatimukseen mukaisuus osoitetaan kokeellisesti, laskennallisesti tai yhdistämällä koe- ja laskentatulokset. Rakentamismääräyskokoelman osat E1 ja E7 sekä tuotestandardit ja ETAG:t (eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje) viittavaat luokitusstandardeihin ja luokitusstandardeissa viitataan edelleen tuotestandardeihin.